Aktuality,Různé

CYKLOSTEZKY – Co to je ?

25 Lis , 2015  

Cyklostezky jsou

stavebně upravená a dopravním značením vymezená komunikace určená cyklistům, bruslařům, koloběžkářům apod., dle režimu i chodcům (viz níže).

 • Vyznačení v terénu je provedeno svislým dopravním značením, při vyšších intenzitách nebo komplikovanějších poměrech je vhodné i vodorovné dopravní značení.
 • Použití je povinné („Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista jich povinen užít“ – Zákon 361/2000 Sb., § 57 Jízda na jízdním kole, odst. 1
 • Může po ní být vedena cyklotrasa.
 • Může po ní být vedena prověřovaná nebo doporučená cyklotrasa.

Začátek a konec stezky

Začátek stezky je označen svislou dopravní značkou C 8a, C 9a nebo C 10a

 • Ukončení stezky označuje dopravní značka s červeným přeškrtnutím C 8b, C 9b nebo C 10b
 • Změna režimu stezky je provedena značkou na začátku úseku bez škrtání původního režimu
 • V místech možného přímého napojení vozidel je stávající režim značkou potvrzen.

Začátek a konec stezky

 • C9a  je stezka pro cyklisty a chodce (smíšená) pro obousměrný provoz liniová šířka minimálně 3,0 m; zúžení možná pouze lokálně či v odůvodněných případech (např. v nezastavěném území)
 • C10a  je stezka pro cyklisty a chodce (s odděleným provozem) pro obousměrný provoz liniová šířka minimálně 3,75 m (2,0 m pro cyklisty, 0,25 m bezpečnostní odstup včetně hmatného pásu, 1,5 m pro chodce); zúžení možná pouze lokálně a v odůvodněných případech
 • C8a  je stezka pro cyklisty (samostatná) pro obousměrný provoz liniová šířka minimálně 2,0 m; zúžení možná pouze lokálně a v odůvodněných případech

 

Stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem (smíšená)

 • zpravidla obousměrný provoz cyklistů i chodců – dva protisměrné proudy bezmotorové dopravy
 • v některých městech s vyznačenou přerušovanou čarou uprostřed stezky a směrovými piktogramy chodců a jízdních kol

smisena_stezka

cyklisté:

Pohybujte se v pravé části stezky, předjíždějte a objíždějte zleva. Jezděte velmi ohleduplně a pozvolna především tam, kde jsou na stezce také chodci či bruslaři anebo lze jejich náhlý výskyt v daném místě očekávat (nároží, vstupy, lavičky, přístřešky). Zvláštní pozor dávejte především na pohyb dětí, dětských kočárků, starších osob a psů (s vodítky i bez nich), předvídejte jejich nejnepříznivější pohyb. Pokud je to nutné, raději výrazně zpomalte či zastavte – na stezce jste nejsilnějším účastníkem provozu, můžete závažně ohrozit ostatní i sebe. Jestliže na sebe potřebujete upozornit, použijte například decentní cinknutí zvonkem či zvolání.

chodci:

Pohybujte se v pravé části stezky. Nezapomínejte na to, že kolem vás mohou jezdit cyklisté, při kvalitním povrchu a dostatečné šířce též bruslaři. Proto se chovejte ohleduplně a předvídatelně, především náhle neměňte směr chůze a nedělejte prudké pohyby. Jestliže vás jde více, ponechávejte vlevo vedle sebe dostatek volného místa pro průjezd cyklistů, případně bruslařů. Pokud jste s dětmi nebo se psy, zamezte jejich volnému neuspořádanému pohybu po stezce, který by ohrozil nejen je, ale i vás, cyklisty a bruslaře.

bruslaři:

Pohybujte se v pravé části stezky, předjíždějte a objíždějte zleva. Nezapomínejte na to, že při bruslení zabíráte největší šířku stezky, přičemž neustále měníte svůj průjezdný profil a přemisťujete se relativně rychle. Buďte proto velmi ohleduplní a držte se výše uvedených zásad pro cyklisty i chodce. V případě nutnosti zaměňte bruslení za volnou jízdu setrvačností, čímž zmenšíte svůj profil a umožníte tím vzájemné vyhýbání.

motoristé:

Po stezce se nesmíte pohybovat ani do ní vjíždět, zastavit a stát; můžete ji pouze překonávat v příčném směru jen na místech k tomu určených a příslušně označených, není-li dopravním značením uvedeno jinak.

Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

 • obousměrný i jednosměrný provoz cyklistů, od chodců oddělený hmatným pásem pro nevidomé
 • pruhy označeny příslušnými piktogramy chodců a jízdních kol v souladu se svislými značkami

oddělprovoz

cyklisté:

Pohybujte se v části stezky určené pro provoz jízdních kol. Pokud je zde povolen obousměrný pohyb cyklistů, jezděte v pravé části nerozděleného pruhu či pravém jízdním pruhu, předjíždějte a objíždějte především zleva. V odůvodněných případech můžete vjet i do pásu pro chodce, nesmíte však nikoho ohrozit. Jezděte v souladu se zásadami ohleduplnosti a předvídavosti uvedenými u stezky se společným provozem. Nenechte se svádět k rychlejší jízdě svým vlastním vyhrazeným koridorem: i do něj mohou vstupovat chodci, zpravidla zde máte také mnohem menší prostor pro případné manévrování.

chodci:

Pohybujte se v části stezky pro chodce, která je určena především vám. Pruh pro cyklisty není určen k chůzi, vstupujte do něj pouze v odůvodněných případech při obcházení a vcházení či vycházení ze stezky, přičemž nesmíte nikoho ohrozit. Pohybujte se v souladu se zásadami ohleduplnosti a předvídatelnosti uvedenými u stezky se společným provozem. Nezapomínejte, že i ve vašem vyhrazeném koridoru se mohou pohybovat cyklisté.

bruslaři:

Vzhledem k běžným omezením návrhových parametrů je pro vás tento typ stezky zpravidla nevhodný. Pohybujte se především ohleduplně v závislosti na místních podmínkách. Můžete bruslit v části pro chodce i cyklisty. Vhodnější povrch bývá v cyklistickém pruhu, šířka dle intenzit chodců a cyklistů. Problematický je však hmatný pás pro nevidomé uprostřed stezky, který je pro vás prakticky nesjízdný a za určitých podmínek i nebezpečný.

motoristé:

Po stezce se nesmíte pohybovat ani do ní vjíždět, zastavit a stát, můžete ji pouze překonávat v příčném směru jen na místech k tomu určených a příslušně označených, není-li dopravním značením uvedeno jinak.

Stezka pro cyklisty (samostatná)

 • obousměrný i jednosměrný provoz cyklistů, bez chodců
 • méně časté, spíše ojedinělé řešení

cyklostezka

cyklisté:

Pohybujte se v pravé části stezky, předjíždějte a objíždějte zleva. Přestože je samotná stezka určena pouze vám a případně bruslařům, jezděte v souladu se zásadami ohleduplnosti a předvídavosti uvedenými u stezky se společným provozem.

chodci:

Po stezce nesmíte procházet. Můžete ji pouze překonávat v příčném směru tak, abyste neohrozili cyklisty či bruslaře. Výjimkou z pěšího pohybu je pouze vedení jízdního kola.

bruslaři:

Pohybujte se v pravé části stezky, předjíždějte a objíždějte zleva. Buďte ohleduplní a držte se zásad uvedených u stezky se společným provozem chodců a cyklistů. V případě nutnosti přestaňte bruslit, čímž zmenšíte svůj profil a umožníte tím vzájemné vyhýbání.

motoristé:

Po stezce se nesmíte pohybovat ani do ní vjíždět, zastavit a stát, můžete ji pouze překonávat v příčném směru jen není-li dopravním značením uvedeno jinak.

Přejezd pro cyklisty

 • označen svislou značkou IP 7 a vodorovným značením V 8
 • obousměrný či jednosměrný provoz
 • nepřerušený pohyb cyklistů po stezce pro cyklisty či stezce pro chodce a cyklisty

Přejezdy pro cyklisty slouží k příčnému překonání komunikací. Na rozdíl od jiných zemí jsou v Česku přejezdy pro cyklisty pouze vyznačeným koridorem pro příčný přejezd vozovky, cyklista na přejezdu nemá přednost. Jedinou výjimkou jsou přejezdy pro cyklisty řízené světelným signalizačním zařízením (semafory), na kterých cyklista jedoucí na signál „volno“ (zelená) má přednost před vozidly odbočujícími ze souběžné komunikace rovněž na signál „volno“ (obdoba odbočujících vozidel a přechodu pro chodce).

přejezd

cyklisté:

Přejezd bez světelné signalizace vám pouze umožňuje příčně přejet přes komunikaci, ale musíte na něm dávat přednost všem vozidlům, která se po ní pohybují. Před vjezdem do vozovky proto zpomalte tak, abyste se bezpečně ujistili, že nikoho neohrozíte. V případě nutnosti zastavte a počkejte. Na obousměrném přejezdu se pohybujte vpravo. Přejezd se světelnou signalizací vám umožňuje vjet do vozovky pouze na zelený signál „Volno“ při zapnuté světelné signalizaci. Za této situace sice máte přednost v jízdě, ale pohybujte se přitom přiměřenou rychlostí, aby vás odbočující motoristé mohli včas zaregistrovat. Pokud během jízdy po přejezdu padne červená, pokračujte dále až na jeho konec ke světelnému návěstidlu. Je-li uprostřed přejezdu dělicí ostrůvek bez návěstidla a jedete příliš pomalu, raději zde zastavte a počkejte na další zelenou. Při vypnuté signalizaci platí pravidla pro přejezd bez signalizace.

chodci:

Nesmíte se zde pohybovat, pokud to není nezbytně nutné při obcházení či jiných odůvodněných případech. Nesmíte přitom cyklistu ohrozit.

bruslaři:

Můžete se zde pohybovat při dodržování zásad platných pro cyklisty.

motoristé:

Před přejezdem pro cyklisty jeďte se zvýšenou opatrností a ohleduplně. Při odbočování k přejezdu s funkční světelnou signalizací dáváte cyklistům na přejezdu přednost v jízdě. V ostatních případech nesmíte cyklisty ohrozit. Pokud se tedy blížíte k nesignalizovanému přejezdu s cyklistou, můžete mu ohleduplnou jízdou umožnit snadné překonání komunikace. Na přejezdu vozidlem nesmíte zastavit a stát, ani couvat nebo otáčet.

Přechod pro chodce

 • označen svislou značkou IP 6 a vodorovným značením V 7
 • vždy obousměrný provoz
 • přerušení jízdy cyklistů po stezce pro chodce a cyklisty

prechod

cyklisté:

Přechod pro chodce smějí používat jen chodci či bruslaři, jízda na jízdním kole je zakázána. Do vozovky tedy můžete vstoupit jako chodec a přechod překonat vedením kola.

chodci:

Při přecházení bez světelné signalizace máte před ostatními vozidly s výjimkou tramvají přednost, nevstupujte však do vozovky bezprostředně před blížícím se vozidlem. Pokud funguje světelná signalizace, vstupujte do vozovky pouze na zelenou. Choďte vpravo.

bruslaři:

Můžete se zde pohybovat při dodržování zásad platných pro chodce.

motoristé:

Před přechodem pro chodce jeďte se zvýšenou opatrností a ohleduplně. U nesignalizovaného přechodu umožněte chodcům překonat komunikaci, pokud se chystají vstoupit do vozovky nebo již přecházejí, nesmíte je ohrozit ani omezit. To platí také u signalizovaného přechodu při odbočování v křižovatce se zapnutou signalizací (s výjimkou směrového levého odbočení).

 

Zdroj text: jihlava.cz

Foto: cyklozlin.cz

 

, ,Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *